Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso i
Ruthin Dental
01824 703201 info@ruthindental.com

Triniaethau

Yn Neintyddfa Rhuthun rydym yn awyddus i gleifion gael ceg iach a’r wên orau phosib. Trwy weithredu fel tîm, ein nôd yw darparu deintyddiaeth o’r radd flaenaf i’n cleifion “Dwi’n ddiolchgar iawn i Dr Gregg a’i dîm am eu harbenigedd a’u gwybodaeth sydd wedi fy ngalluogi i fwynhau bwyta unwaith eto.” Rhaid cael asesiad clinigol cyn pob triniaeth i benderfynu os yw’n addas a’i peidio. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn gallu cynnig apwyntiad cyflenwol i chi gyda’n Cydlynydd Triniaeth Joanna Kettle. Mi fydd hi’n gallu trafod a darparu’r wybodaeth angenrheidiol yr ydych ei angen i sicrhau eich angenion unigol. “Fe ges lawer o wybodaeth a chyfle I feddwl a thra fod y penderfyniad yn un tymor hir roedd angen ei ystyried yn ofalus.” Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Deintyddiaeth Cosmetig a Gwella Gwen “Buaswn yn argymell unrhyw un sydd ddim yn hapus efo’i dannedd i ofyn am gyngor. Does yna ddim pwysau i chi wneud penderfyniad - chi bia’r dewis”. Efallai eich bod yn awyddus i gael gŵen mwy deniadol. Gallwn eich helpu yn hyn o beth drwy gynnig triniaethau sy’n gallu gwella golwg y dannedd. Rhaid wrth gynllunio gofalus i wella eich gŵen. Mi fydd yr opsiynau posib yn cael eu trafod a’u costio a’u cytuno cyn symud ymlaen at y driniaeth. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Gwynnu Dannedd “Dwi’n hapus bod y pecynnau gwynnu cartref yn hawdd iawn i’w defnyddio. Mae’r canlyniadau yn wych, mae fy nannedd yn edrych yn wynnach ond dal yn naturiol.” Opsiynau i gael dannedd gwynnach a mwy disglair. Gwynnu dannedd proffesiynol sy’n ddiogel ac effeithiol. Yn cynnwys ‘soothers’ a chyflyrwyr i leihau sensitifrwydd. Blas mintys. Byddwch yn wyliadwrus o gynhyrchion niweidiol di-reoleiddiedig i wynnu danedd sy’n bodoli tu allan i’r amgylchedd o Ddeintyddiaeth Broffesiynol Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Llathru Llif Aer “Mae ymweliad â’r hylenydd i ddigennu a llathru fy nannedd yn gwneud iddynt edrych a theimlo’n wych.” Ymwared â staen yn effeithiol ac effeithlon. System sgleinio uŵchraddol sy’n cael gwared o staen trwm. Adfer llewyrch y dannedd. Holwch aelod o staff am fwy o fanylion. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Llenwadau Lliw Dannedd “Erbyn hyn mae’n anodd dweud pa un o fy nannedd sydd wedi cael llenwad.” Llenwadau sy’n edrych yn naturiol sy’n cyfateb ag arlliw eich dannedd. Llenwadau hir-oes, di-fetal, cadwrol Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Cyflinwyr Anweledig “Roeddwn yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth dderbyniais wrth Tom a Jo, ac mi fyddwn yn hapus i argymell y practis i eraill.” Cyflinwyr (aligners) clir sy’n cael eu defnyddio i symud dannedd i safleoedd gwell. Cael ei defnyddio i drin ymdyriad (crowding) gweddol a chymedrol. Cyfforddus i wisgo ac am eu bod yn symudadwy maent yn hawdd i’w glanhau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Sythwyr Dannedd Cosmetig “Mae’r trawsnewid yn fy nannedd wedi bod yn anhygoel ac mae fy nheulu a ffrindiau yn cytuno. Hoffwn argymell y driniaeth i eraill sy’n dymuno cael dannedd syth.” Rydym yn cynnig cyflinwyr (aligners) yn ogystal â cyferpynnau orthodontig sefydlog i symud dannedd. Mae cyflinwyr yn gyfforddus, di-ffwdan ac yn hawdd i’w glanhau. Mae gwên letach yn bosib wrth ddefnyddio system Damon. Ma’r system hon yn gyfforddus ac yn defnyddio bracedi lliw dannedd sy’n fwy anweledig na’r bracedi confensiynol. Mae’r dannedd yn symyd yn raddol ond yn gynt. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Mewnblaniadau Straumann “Mae’r dannedd newydd yn anwahanadwy fel mewnblaniadau ac o fewn ychydig dyddiau yn teimlo’n hollol naturiol ac yn galluogi i mi fwyta unwaith yn rhagor.” Mae’r mewnblaniadau (implants) yn edrych a theimlo fel dannedd naturiol ac yn gwneud hi’n haws i fwyta yn ogystal â siarad a chwerthin. Gall y mewnblaniadau lenwi bwlch dant unigol, nifer o ddannedd neu hyd yn oed i sefydlogi dannedd gosod. Rydym yn defnyddio’r system Straumann, sef mewnblaniadau peirianyddol o’r ansawdd uchaf a gynhyrchir yn y Swistir. Mae Mr Kelso a Dr Winstanley yn brofiadol iawn yn adfer a lleoli mewnblaniadau ac yn gweithio’n agos gyda thechnegwyr medrus i ddarparu coronau, pontydd a gwaith dannedd gosod pwrpasol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Giard Ceg ar gyfer Chwaraeon “Mae rhain llawer mwy cyfforddus na’r giardiau sydd i’w prynu yn y siopau”. Rydym yn darparu giardiau pwrpasol ar gyfer y geg. Amddiffyn y dannedd yn ystod chwaraeon. Ar gael mewn amryw o liwiau a phatrymau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Tawelyddu “Roedd pawb yn ofalgar iawn ohonof ac yn barod iawn I dawelu fy mhryderon.” Ydych chi’n glaf pryderus? Mae tawelyddion ‘IV' yn cael ei rhoi drwy bigiad, naillai yng nghefn eich llaw neu yn y fraich. Byddwch yn teimlo’n gysglyd, ddim yn ymwybodol ech bod yn derbyn triniaeth ond dal yn gallu cydweithredu â’r deintydd.
Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Triniaethau

Yn Neintyddfa Rhuthun rydym yn awyddus i gleifion gael ceg iach a’r wên orau phosib. Trwy weithredu fel tîm, ein nôd yw darparu deintyddiaeth o’r radd flaenaf i’n cleifion “Dwi’n ddiolchgar iawn i Dr Gregg a’i dîm am eu harbenigedd a’u gwybodaeth sydd wedi fy ngalluogi i fwynhau bwyta unwaith eto.” Rhaid cael asesiad clinigol cyn pob triniaeth i benderfynu os yw’n addas a’i peidio. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn gallu cynnig apwyntiad cyflenwol i chi gyda’n Cydlynydd Triniaeth Joanna Kettle. Mi fydd hi’n gallu trafod a darparu’r wybodaeth angenrheidiol yr ydych ei angen i sicrhau eich angenion unigol. “Fe ges lawer o wybodaeth a chyfle I feddwl a thra fod y penderfyniad yn un tymor hir roedd angen ei ystyried yn ofalus.” Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Deintyddiaeth Cosmetig a Gwella Gwen “Buaswn yn argymell unrhyw un sydd ddim yn hapus efo’i dannedd i ofyn am gyngor. Does yna ddim pwysau i chi wneud penderfyniad - chi bia’r dewis”. Efallai eich bod yn awyddus i gael gŵen mwy deniadol. Gallwn eich helpu yn hyn o beth drwy gynnig triniaethau sy’n gallu gwella golwg y dannedd. Rhaid wrth gynllunio gofalus i wella eich gŵen. Mi fydd yr opsiynau posib yn cael eu trafod a’u costio a’u cytuno cyn symud ymlaen at y driniaeth. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Gwynnu Dannedd “Dwi’n hapus bod y pecynnau gwynnu cartref yn hawdd iawn i’w defnyddio. Mae’r canlyniadau yn wych, mae fy nannedd yn edrych yn wynnach ond dal yn naturiol.” Opsiynau i gael dannedd gwynnach a mwy disglair. Gwynnu dannedd proffesiynol sy’n ddiogel ac effeithiol. Yn cynnwys ‘soothers’ a chyflyrwyr i leihau sensitifrwydd. Blas mintys. Byddwch yn wyliadwrus o gynhyrchion niweidiol di- reoleiddiedig i wynnu danedd sy’n bodoli tu allan i’r amgylchedd o Ddeintyddiaeth Broffesiynol Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Llathru Llif Aer “Mae ymweliad â’r hylenydd i ddigennu a llathru fy nannedd yn gwneud iddynt edrych a theimlo’n wych.” Ymwared â staen yn effeithiol ac effeithlon. System sgleinio uŵchraddol sy’n cael gwared o staen trwm. Adfer llewyrch y dannedd. Holwch aelod o staff am fwy o fanylion. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Llenwadau Lliw Dannedd “Erbyn hyn mae’n anodd dweud pa un o fy nannedd sydd wedi cael llenwad.” Llenwadau sy’n edrych yn naturiol sy’n cyfateb ag arlliw eich dannedd. Llenwadau hir-oes, di-fetal, cadwrol Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Cyflinwyr Anweledig “Roeddwn yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth dderbyniais wrth Tom a Jo, ac mi fyddwn yn hapus i argymell y practis i eraill.” Cyflinwyr (aligners) clir sy’n cael eu defnyddio i symud dannedd i safleoedd gwell. Cael ei defnyddio i drin ymdyriad (crowding) gweddol a chymedrol. Cyfforddus i wisgo ac am eu bod yn symudadwy maent yn hawdd i’w glanhau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Sythwyr Dannedd Cosmetig “Mae’r trawsnewid yn fy nannedd wedi bod yn anhygoel ac mae fy nheulu a ffrindiau yn cytuno. Hoffwn argymell y driniaeth i eraill sy’n dymuno cael dannedd syth.” Rydym yn cynnig cyflinwyr (aligners) yn ogystal â cyferpynnau orthodontig sefydlog i symud dannedd. Mae cyflinwyr yn gyfforddus, di-ffwdan ac yn hawdd i’w glanhau. Mae gwên letach yn bosib wrth ddefnyddio system Damon. Ma’r system hon yn gyfforddus ac yn defnyddio bracedi lliw dannedd sy’n fwy anweledig na’r bracedi confensiynol. Mae’r dannedd yn symyd yn raddol ond yn gynt. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Mewnblaniadau Straumann “Mae’r dannedd newydd yn anwahanadwy fel mewnblaniadau ac o fewn ychydig dyddiau yn teimlo’n hollol naturiol ac yn galluogi i mi fwyta unwaith yn rhagor.” Mae’r mewnblaniadau (implants) yn edrych a theimlo fel dannedd naturiol ac yn gwneud hi’n haws i fwyta yn ogystal â siarad a chwerthin. Gall y mewnblaniadau lenwi bwlch dant unigol, nifer o ddannedd neu hyd yn oed i sefydlogi dannedd gosod. Rydym yn defnyddio’r system Straumann, sef mewnblaniadau peirianyddol o’r ansawdd uchaf a gynhyrchir yn y Swistir. Mae Mr Kelso a Dr Winstanley yn brofiadol iawn yn adfer a lleoli mewnblaniadau ac yn gweithio’n agos gyda thechnegwyr medrus i ddarparu coronau, pontydd a gwaith dannedd gosod pwrpasol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Giard Ceg ar gyfer Chwaraeon “Mae rhain llawer mwy cyfforddus na’r giardiau sydd i’w prynu yn y siopau”. Rydym yn darparu giardiau pwrpasol ar gyfer y geg. Amddiffyn y dannedd yn ystod chwaraeon. Ar gael mewn amryw o liwiau a phatrymau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Tawelyddu “Roedd pawb yn ofalgar iawn ohonof ac yn barod iawn I dawelu fy mhryderon.” Ydych chi’n glaf pryderus? Mae tawelyddion ‘IV' yn cael ei rhoi drwy bigiad, naillai yng nghefn eich llaw neu yn y fraich. Byddwch yn teimlo’n gysglyd, ddim yn ymwybodol ech bod yn derbyn triniaeth ond dal yn gallu cydweithredu â’r deintydd.
Croeso i wefan
Deintyddfa Rhuthun
01824 703201 info@ruthindental.com